Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanym dalej RODO, informujemy, iż.:

 

1. administratorem Państwa danych osobowych są Trzy Fale Sp. z o. o.  z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ul. Grunwaldzkiej 8a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000644473, zwany dalej Administratorem;

2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Piotr Piątak, e-mail: [email protected]. lub listownie na adres: Trzy Fale Sp. z o.o. w Słupsku, Inspektor Ochrony Danych, ul. Grunwaldzka 8 A, 76-200 Słupsk

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia na żądanie działań zmierzających do:

a) dokonania transakcji związanej z nabyciem produktów lub usług u administratora na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 535 i następnymi  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 1610 z późn. zm.),

b) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie możliwości oraz dochodzenie  roszczeń przed sądami.

c) zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo  zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 1610 z późn. zm.),

d) wewnętrznych celów administracyjnych administratora w tym statystyki i raportowania wewnętrznego administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

e) zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom korzystającym z usług administratora oraz sprawowanie nadzoru nad mieniem poprzez stosowanie monitoringu na podstawie
art. 6 ust. 1 lit c RODO;

f) odpowiedzi na zapytania oraz kontaktowania się z Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

g) odpowiedzi na skargi i wnioski na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c RODO;

g) odpowiedzi na zgłoszenia nieprawidłowości w związku z przepisami  dyrektywy UE 2019/1937 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

4. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w tym dostawcy usług IT, prawnych, doradczych, kurierskich i pocztowych, medycznych;

5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z administratorem umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

b) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez administratora przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;

c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

d) w zakresie monitoringu wizyjnego przez okres do 30 dni od daty nagrania.

6. w związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych oraz uzyskanie ich kopii (art. 15 RODO);

b) prawo do sprostowania danych (poprawienia) (art. 16 RODO);

c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, tylko w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO, (art. 21 RODO);

f) prawo do przenoszenia danych, tylko w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 Rozporządzenia).

7. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa

9. w zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu:

a) zawarcia i realizacji umowy z administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z administratorem;

b) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez administratora podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji;

10. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

© COPYRIGHT ©2022, All rights reserved. site by jetdesign.pl