Regulamin Facebook/Instagram

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK/INSTAGRAM

 1. Definicje i określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
  1) „Konkurs” – konkurs w serwisie społecznościowym Facebook/ instagram prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,
  2) „Organizator” – organizator Konkursu, tj. Park Wodny Trzy Fale sp. z o.o., z siedzibą w: 76-200 Słupsk, ul. Grunwaldzka 8a,
  3) „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Konkursie,
  4) „Zwycięzca” Konkursu - Uczestnik, który wykonał Pracę Konkursową zgodnie z § 3 Regulaminu, za którą Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę,
  5) „Regulamin” - niniejszy Regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.
 2. Postanowienia ogólne
  1) Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.com/parkwodnyslupsk i Instagram @aquaparktrzyfale
  2) Konkurs trwa w terminie od 17.12.2021r. do 31.12.2021r. i też w tym okresie należy dokonać zgłoszenia celem udziału w Konkursie, zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.
  3) Uczestnikiem Konkursu może być tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia. Przystąpienie do Konkursu poprzez czynności oznaczone w § 3 ust. 2 oznacza, że Uczestnik Konkursu akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się̨ do jego przestrzegania.
  4) Konkurs jest prowadzony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5) Udział w Konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
  6) Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.).
  7) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Facebook/Instagram. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook/Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
  8) W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Zasady uczestnictwa w konkursie
  1) Konkurs prowadzony jest jednoetapowo w terminie ogłoszonym w treści ogłoszenia konkursowego.
  2) Uczestnik w powyższym okresie – celem wzięcia udziału w Konkursie – może zamieścić na swoim profilu na Facebooku/Instagramie – oznaczonym wyraźnie jako post związany z Konkursem z oznaczeniem profilu Organizatora w ramach serwisu Facebook/Instagram, swoją pracę związaną z tematyką i zadaniem Konkursu (dalej Praca Konkursowa)
  3) Pracę Konkursową wskazaną w § 3 ust. 2 Regulaminu wykonuje się za pomocą fotografii określonej w treści ogłoszenia konkursowego.
  4) Każdy Uczestnik może zamieścić wyłącznie 1 zdjęcie w sposób wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu.
  5) Uczestnik przystępując do Konkursu, zgłaszając Pracę konkursową oświadcza, że:
  a) jest wyłącznym autorem Pracy Konkursowej;
  b) wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Pracy Konkursowej do czynności związanych z Konkursem i jego promocją;
  c) praca konkursowa nie narusza praw autorskich i pokrewnych, znaków towarowych, wzorów użytkowych i innych praw majątkowych osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich;
  d) praca konkursowa nie była wcześniej publikowana;
  e) w przypadku Zwycięzcy wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego imienia, nazwiska dla celów Konkursu.
  6) Praca Konkursowa nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zawierać w swojej treści wulgaryzmów, zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe, lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszać prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich, znaków towarowych).
  7) Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia Pracy Konkursowej.
 4. Nagroda
  1) Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru nagrodzonych Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”.
  2) W Konkursie nagrodzonych zostanie wskazana ilość najlepszych i najciekawszych zgłoszeń złożonych w formie wskazanej w § 3 ust. 2.
  3) Każda praca konkursowa będzie oceniana za oryginalność i kreatywność ). Prace będzie oceniać komisja konkursowa 3 osobowa. Członek komisji będzie oceniał prace indywidualnie przyznając 1-3 punktów. Zwycięzcą konkursu będzie praca która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów. W przypadku gdy kilka prac otrzyma taką samą liczbę punktów, prace te będą podlegały ponownej ocenie komisji konkursowej na zasadach opisanych powyżej do czasu wyłonienia pracy z najwyższą liczbą punktów.
  4) Nagrodami w Konkursie są: nagrody wskazane w treści ogłoszenia konkursu.
  5) Ze Zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem portalu Facebook. Uczestnik powinien podjąć kontakt z Organizatorem za pośrednictwem portalu Facebook w formie prywatnej wiadomości, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach konkursu. W przypadku, gdy Uczestnik nie podejmie kontaktu we wskazanym terminie, wówczas Organizator wyłoni innego zwycięzcę, stosując odpowiednio niniejszą procedurę.
  6) Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora do Uczestnika w terminie 30 dni od dnia otrzymania jego danych, niezbędnych do przekazania Nagrody, o czym mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu, na terenie Parku Wodnego Trzy Fale ul. Grunwaldzka 8a.
  7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Zwycięzcę danych koniecznych do przekazania nagrody.
  8) Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
  9) Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego, zależnie od wartości Nagrody, to do tych Nagród dodana zostanie dodatkowo Nagroda Pieniężna stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, która nie zostanie wydana do rąk Zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
 5. Wykluczenie z uczestnictwa w konkursie
  1) Oprócz przypadków opisanych powyżej Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w ramach Konkursu, w przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku określonym w §3 ust. 6 i 7 a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Organizator ma prawo do wykluczenia pracy konkursowej , która była w podobnej formie lub treści opublikowana wcześniej przez Uczestnika lub osobę trzecią.
  2) Organizatorowi przysługuje prawo do usuwania komentarzy godzących w prawa i wolności innych osób, działających na szkodę innych osób lub Organizatora, zawierających treści obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Komentarz taki nie bierze udziału w Konkursie.
 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
  1) Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 1 pkt 2 Regulaminu.
  2) Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Konkursu w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
  3) Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w Konkursie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  4) Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni, od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 7. Prawa autorskie
  1) Biorąc udział w Konkursie oraz nadsyłając Pracę Konkursową Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej.
  2) Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Prac Konkursowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a) zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową;
  b) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych;
  c) publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  d) wykorzystanie we wszystkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne filmy reklamowe reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechniane w sieci internetowej, zarejestrowane w charakterze znaku towarowego;
  e) zamieszczanie w Internecie celem prezentacji oraz udostępnienia nieoznaczonemu kręgowi odbiorców.
  3) Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej obejmuje także prawa zależne i następuje bez ograniczeń terytorialnych. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie tytułu przeniesienia powyższych praw.
  4) Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Prac Konkursowych, wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych Prac Konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Nadto Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Prac Konkursowych.
  5) Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora, w razie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy niniejszego Regulaminu.
 8. Przetwarzanie danych osobowych
  1) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000). 2.Dane osobowe Uczestników Konkursu administrowane są przez: PARK WODNY TRZY FALE ul. Grunwaldzka 8A, 76-200 Słupsk.
  2) Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych.
  3) Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Konkursu, a Zwycięzców również w celu dostarczenia nagrody wraz z przyznanymi prawami, oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową;
  4) Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usunięcie.
  5) Przetwarzane są dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku Zwycięzcy dodatkowo adres zamieszkania oraz numer telefonu.
  6) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie a także w celu otrzymania nagrody.
  7) Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  a. sprostowania danych,
  b. usunięcia danych,
  c. ograniczenia przetwarzania danych,
  d. wniesienia sprzeciwu, e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem).|
  8) Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  10) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  11) Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane w trakcie trwania realizacji Konkursu aż wyłonienia Zwycięzców, a dane Zwycięzców do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących Konkursu, przyznanej nagrody, majątkowych praw autorskich oraz rozliczeń. 13.Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 9. Postanowienia końcowe
  1) Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.
  2) Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.
  3) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji u Organizatora.
  4) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  5) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na profilu Organizatora
© COPYRIGHT ©2022, All rights reserved. site by jetdesign.pl