Regulamin Parku Wodnego Trzy Fale

Regulamin Parku Wodnego Trzy Fale

 • 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin Parku Wodnego Trzy Fale służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości w Parku Wodnym Trzy Fale i obowiązuje wszystkich klientów przebywających na jego terenie. Godziny otwarcia określone są w aktualnej ofercie Parku Wodnego Trzy Fale.

2.Podmiotem zarządzającym nieruchomością położoną przy ul. Grunwaldzkiej 8A w Słupsku (zwaną dalej: Obiektem lub Parkiem Wodnym Trzy Fale) jest Trzy Fale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku (dalej również jako: Spółka lub Zarządca).

 1. Przez Park Wodny Trzy Fale rozumie się budynek oraz przyległe do niego tereny zewnętrzne (w tym parking) zarządzane przez Zarządcę. Wewnątrz budynku znajdują się Strefy, tj. wydzielone części Obiektu z własną ofertą i cennikiem: Strefa Rekreacji, Strefa Sportu, Strefa SPA, Strefa Fitness, Strefa Rehabilitacyjna (zwane dalej Strefą lub Strefami).
 • 2.

ZASADY PŁATNOŚCI

 1. W celu skorzystania z usług Parku Wodnego Trzy Fale należy zakupić bilet, posiadać ważny karnet/kartę lub akceptowaną przez Park Wodny Trzy Fale kartę wstępu, zgodnie z aktualną informacją dostępną w kasach wejściowych. Zakupu można dokonać osobiście w kasach obiektu lub za pośrednictwem internetu.

2.Aktualna oferta Parku Wodnego Trzy Fale wraz z cennikiem dostępna jest przy kasach wejściowych oraz na stronie internetowej Obiektu. Informacje o dostępności poszczególnych Stref i atrakcji są umieszczone przy kasie przy wejściu na teren Obiektu oraz na stronie internetowej.

3.Opłata za wybraną ofertę pobierana jest z góry zgodnie z obowiązującym cennikiem przed wejściem na teren danej Strefy; w przypadku przekroczenia zadeklarowanego podczas wejścia czasu pobytu w Strefach, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4.Klient zobowiązany jest do przechowywania paragonu lub innego potwierdzenia dokonania zakupu biletu od momentu jego wydania w kasie, aż do chwili opuszczenia Obiektu. Paragon lub inne otrzymane w kasie potwierdzenie dokonania zakupu biletu umożliwia weryfikację rzeczywistego zadłużenia klienta i pozwala uniknąć zapłaty kwoty odpowiadającej limitowi ustalonemu na transponderze w przypadku jego zagubienia przez klienta.

5.Zasady określające uprawnienia do skorzystania z biletów ulgowych oraz bezpłatnych.

 1. a) Bilety ulgowe przysługują (zgodnie z cennikiem): • dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia; • studentom do 26 roku życia; • osobom niepełnosprawnym• osobom powyżej 60 roku życia.
 2. b) Bilet bezpłatny przysługuje (dotyczy tylko biletów indywidualnych): • dzieciom poniżej 3 roku życia (max 2 dzieci pod opieką 1 osoby dorosłej); opiekunom osób niepełnosprawnych (z I grupą inwalidzką); • opiekunom grup zorganizowanych rezerwujących wcześniej pobyt w Obiekcie.
 3. c) Aby skorzystać z opisanych powyżej ulg, należy okazać w kasie dokument ze zdjęciem (np. dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport, Karta Dużej Rodziny ). W przypadku osób niepełnosprawnych – Legitymację Osoby Niepełnosprawnej i Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia należy okazać dokument potwierdzający uprawnienia .

d)Opiekunem osoby niepełnosprawnej może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

 1. Po dokonaniu płatności klient otrzymuje transponder (nośnik danych) z wewnętrznym limitem pieniędzy o wysokości zależnej od wybranej oferty. Wysokość limitu podana jest w aktualnie obowiązujących cennikach. Transponder umożliwia korzystanie z dodatkowo płatnych atrakcji i usług, a także pełni funkcję zamka do szafki na odzież. Klient we własnym zakresie dba o otrzymany przy wejściu transponder.
 2. Klient ma obowiązek przypiąć transponder do nadgarstka w sposób zapobiegający jego utracie, nosić go w ten sposób przez cały czas pobytu na terenie Parku Wodnego Trzy Fale oraz okazywać na żądanie obsługi Parku Wodnego Trzy Fale. Terminale informacyjne umieszczone na terenie Obiektu pozwalają sprawdzić bieżący stan limitu wydatków na danym transponderze. Każdy przypadek zagubienia transpondera lub klucza do szafki depozytowej należy natychmiast zgłosić obsłudze kas danej Strefy. W takim przypadku pobierana jest opłata równa rzeczywistemu zadłużeniu klienta, które może zostać ustalone na podstawie wydanego klientowi paragonu lub innego potwierdzenia dokonania zakupu biletu; w przypadku nieokazania przez klienta paragonu, innego potwierdzenia dokonania zakupu biletu, które umożliwia weryfikację rzeczywistego zadłużenia klienta, lub niemożliwości udowodnienia przez klienta jego rzeczywistego zadłużenia w inny sposób, od klienta pobierana jest opłata w wysokości limitu odpowiedniego do aktualnej oferty i kategorii wiekowej klienta. Do kwoty zadłużenia dodawany jest koszt zagubionego transpondera w wysokości 200 PLN (transponder normalny) lub koszt klucza do szafki depozytowej w wysokości 60 PLN, chyba że klient nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę. Klient może ubiegać się o zwrot różnicy między pobranymi od niego ww. opłatami a rzeczywistą kwotą zadłużenia odczytaną z transpondera w przypadku, gdy dostarczy do Punktu Informacji odnaleziony transponder lub klucz do szafki depozytowej oraz przedłoży paragon stanowiący potwierdzenie uiszczenia opisanej powyżej opłaty; w celu przypisania odnalezionego transpondera do klienta, klient powinien podać możliwie szczegółowe informacje dotyczące opisu zdarzenia wraz z danymi kontaktowymi umożliwiającymi kontakt z klientem.
 3. W przypadku braku zwrotu wypożyczonego klientowi mienia Parku Wodnego Trzy Fale pobierana jest opłata wg cennika, chyba że klient nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę.
 4. Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania transpondera osobom trzecim.
 5. Płatność za zakupione wewnątrz Obiektu usługi, w tym gastronomię, odbywa się przy wyjściu z terenu Stref, po oddaniu transpondera obsłudze kas.
 • 3.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Każda z poszczególnych Stref oraz wybrane atrakcje i urządzenia posiadają swoją instrukcję i zasady korzystania udostępnione wewnątrz Strefy lub w widocznym miejscu przy atrakcji lub urządzeniu. Wszystkie instrukcje i zasady korzystania są także dostępne na stronie internetowej Parku Wodnego Trzy Fale.
 2. Komunikaty dotyczące parametrów jakości wody w basenach Stref Rekreacyjnej, Basenu Sportowego są udostępnione na tablicy informacyjnej w widocznym miejscu dla osób pływających oraz stronie internetowej.
 3. Przed wejściem na teren Parku Wodnego Trzy Fale, Strefy, skorzystaniem z atrakcji, czy usług, jak również skorzystaniem z parkingu, klient jest zobowiązany zapoznać się z ich regulaminami oraz wewnętrznymi instrukcjami, a z chwilą wejścia na teren Obiektu potwierdza zapoznanie się z nimi oraz zobowiązuje się przestrzegać ich postanowień.
 4. Klienci są także zobowiązani do przestrzegania zakazów i nakazów w formie tablic oraz znaków umieszczonych na terenie Obiektu, a także poleceń obsługi Parku Wodnego Trzy Fale.
 5. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminów, wewnętrznych instrukcji, zakazów i nakazów oraz zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadków.
 6. Przed skorzystaniem z usług i atrakcji Obiektu klient ma obowiązek pozostawić odzież oraz pozostałe mienie w skutecznie i poprawnie zamkniętej szafce, zgodnie z instrukcją umieszczoną na każdej szafce. Za rzeczy pozostawione w szafkach Park Wodny Trzy Fale nie odpowiada. Wózki dziecięce oraz inne podobne przedmioty powinny być pozostawione w miejscach oznaczonych jako miejsce ich przechowania. W pozostałym zakresie Park Wodny Trzy Fale nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez klienta w innych miejscach publicznie dostępnych, niezabezpieczonych przed dostępem osób trzecich; miejsca te służą do odstawienia rzeczy pod nadzorem klienta.
 7. Klient przed skorzystaniem z atrakcji; Strefy Rekreacji, Strefy Sportu i Strefy SPA ma obowiązek skorzystać z natrysków.
 8. Dzieci do lat 3 (ukończone 3 lata) korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli. 
 9. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu krążenia są zobowiązane poinformować obsługę o dolegliwościach przed skorzystaniem z atrakcji każdej Strefy i pozostawać pod nadzorem opiekuna.
 10. Wszystkich klientów obowiązuje zakaz podejmowania czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Należą do nich w szczególności:
 11. a) korzystanie z usług i oferty po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji, a także ich wnoszenie na teren Obiektu;
 12. b) spożywanie alkoholu poza wyznaczonymi punktami gastronomicznymi na terenie Parku Wodnego Trzy Fale – w Strefie SPA oraz w restauracji; po spożyciu alkoholu w ww. miejscach zabrania się korzystania z ze stefy basenów;
 13. c) wnoszenie jedzenia lub napojów na teren wewnętrznych Stref oraz ich spożywanie poza miejscami do tego wyznaczonymi;
 14. d) palenie tytoniu, w tym e-papierosów;
 15. e) wprowadzanie zwierząt;
 16. f) przebywanie w miejscach wyłączonych z ogólnego dostępu;
 17. g) niszczenie, zabrudzanie oraz usuwanie wszelki tablic, informacji oraz sprzętu, w tym także ratowniczego;
 18. h) wnoszenie poza Strefę szatni jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności: opakowań szklanych, pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów, lakierów do włosów, etc.), noży i innych ostrych przedmiotów; rzeczy te należy pozostawić w szafkach ubraniowych lub szafkach depozytowych;
 19. i) wnoszenie na teren Obiektu wszelkiej broni;
 20. j) bieganie;
 21. k) zanieczyszczanie wody w jakikolwiek sposób;
 22. l) używanie sprzętu i wyposażenia Obiektu do innych celów niż jest przeznaczony lub używanie sprzętu i wyposażenia Obiektu uszkodzonego, niesprawnego technicznie, czy nieczynnego; w przypadku niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia lub usunięcia z dotychczasowego miejsca urządzeń, klient ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody;
 23. m) łamanie instrukcji korzystania z atrakcji, urządzeń oraz regulaminów Stref;
 24. n) podejmowanie zachowań mogących wywołać u innych zażenowanie, a w szczególności obcowanie płciowe i inne czyny, które mogą zostać potraktowane jako zachowanie nieobyczajne w rozumieniu Kodeksu wykroczeń;
 25. o) umieszczanie leżaków, parasoli, krzeseł lub pozostałego sprzętu w sposób zakłócający komunikację na terenie Obiektu, w szczególności zastawianie wyjść ewakuacyjnych, umieszczanie ww. sprzętu wewnątrz niecek basenowych;
 26. p) na terenie Strefy SPA zabrania się użytkowania telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk; w pozostałych Strefach Parku Wodnego Trzy Fale zabronione jest filmowanie i fotografowanie do celów innych niż prywatne;
 27. q) zabrania się prowadzenia na terenie, bez pisemnego zezwolenia Zarządcy, jakiejkolwiek działalności, a w szczególności działalności handlowej, w tym prowadzenia zajęć, treningów i lekcji lub nauk, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.
 28. Naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień może skutkować koniecznością opuszczenia Parku Wodnego Trzy Fale.
 29. Klient jest zobowiązany do zgłaszania obsłudze Parku Wodnego Trzy Fale wszelkich usterek zauważonych podczas pobytu na terenie Obiektu.
 30. Klient lub jego opiekun zobowiązani są niezwłocznie zgłosić obsłudze Parku Wodnym Trzy Fale lub ratownikom każde zdarzenie, którego skutkiem są obrażenia ciała. Z udzielonej pomocy zostanie sporządzony Protokół z udzielonej pomocy.
 31. Klient zobowiązany jest przekazać pracownikom Parku Wodnego Trzy Fale wszelkie znalezione i nie należące do niego przedmioty.
 32. Strefę Rekreacji, Strefę Sportu, Strefę SPA, Strefę Fitness i Strefę Rehabilitacji należy opuścić najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Obiektu, niezależnie od godziny wejścia, i udać się do szatni.
 33. Skargi/wnioski/opinie składać należy drogą e-mailową, na adres: recepcja@trzyfale.słupsk.pl. Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia skargi/wniosku/opinii.
 • 4.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI ZARZĄDCY

 1. Zarządca Parku Wodnego Trzy Fale lub osoba/-y przez niego upoważnione mają prawo nie wpuścić na teren Obiektu lub z niego wyprosić osoby, których zachowanie wskazuje, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji, oznakowania na terenie Obiektu oraz poleceń obsługi Parku Wodnego Trzy Fale. Wyżej wymienione zachowanie może spowodować podjęcie innych stosownych kroków przewidzianych prawem.
 2. Wobec osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu, a także pozostałych instrukcji, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu do Parku Wodnego Trzy Fale. Zastosowanie ww. zakazu poprzedzone będzie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę Parku Wodnego Trzy Fale.
 3. Zarządca dokłada należnej staranności dla utrzymania Parku Wodnego Trzy Fale, jego atrakcji oraz udostępnionego sprzętu w stanie zapewniającym ich bezpieczne użytkowanie.
 4. Umocowani przedstawiciele Parku Wodnego Trzy Fale mogą z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku przepełnienia Stref/-y oraz zagrożenia bezpieczeństwa, wprowadzić ograniczenia korzystania z Obiektu, jego Stref lub poszczególnych atrakcji. Informacja o niedostępnych atrakcjach znajduje się w punktach kasowych oraz na stronie www.trzyfale.slupsk.pl.
 5. Obsłudze Parku Wodnego Trzy Fale przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Osoby znajdujące się na terenie Obiektu są obowiązane podporządkować się instrukcjom i nakazom ratowników pełniących dyżur oraz pozostałych pracowników Obiektu. Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu Parku Wodnego Trzy Fale lub inne nieodpowiednie zachowanie jest sygnalizowane przez ratownika wodnego dźwiękiem gwizdka oraz gestem sygnalizującym nieprawidłowość w zachowaniu lub nakazane zachowanie.
 6. Obiekt jest monitorowany, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa klientów. Przez wejście na teren Obiektu klient wyraża zgodę na monitorowanie pobytu w Parku Wodnym Trzy Fale oraz na wykorzystanie materiałów w ten sposób powstałych w kwestiach spornych, np. zakupu produktów i usług oraz zgodności zachowania klienta z niniejszym Regulaminem. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych Klientów.

 

 • 5.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY REKREACJI

 1. Na terenie Strefy Rekreacyjnej Parku Wodnego Trzy Fale znajdują się następujące atrakcje: baseny rekreacyjne wewnętrzne: dwa brodziki dla dzieci ze zjeżdżalniami i tryskającymi wodą zabawkami, basen rekreacyjny z rwąca rzeką, dwiema wannami jacuzzi, dyszami wodnymi, leżanką, basen z trzema zjeżdżalniami wodnymi, plac zabaw dla dzieci, basen zewnętrzny: leżanka, dysze wodne,
 2. Istnieją 3 strefy głębokości niecek basenowych, do których należy dostosować aktywność ruchową w zależności od umiejętności pływania: a) strefa brodzików – głębokości do 0,5 m – dwa brodziki dla dzieci; b) strefa dla nieumiejących pływać – do 1,2 m – jest to odpowiednio oznaczona część basenu rekreacyjnego bez rwącej rzeki, basen zjeżdżalni; wanny jacuzzi, wodny plac zabaw dla dzieci, c) strefa dla umiejących pływać – powyżej 1,2 m – pozostała oznaczona część basenu rekreacyjnego wraz z rwącą rzeką, basen zewnętrzny.

  Na terenie Strefy Rekreacyjnej obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa stosowana przez ratowników wodnych:
 3. a) seria krótkich sygnałów dźwiękowych (gwizdek) – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub obsługi Parku Wodnego Trzy Fale;
 4. b) długi sygnał dźwiękowy (gwizdek) – zakończenie zajęć lub pracy obiektu – nakaz natychmiastowego wyjścia z wody;
 5. c) krótki sygnał dźwiękowy (gwizdek) – nakaz zwrócenia uwagi na komunikat ratownika i/lub obsługi.
 6. Dozorem ratowników wodnych Parku Wodnego Trzy Fale objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne. Za bezpośredni nadzór i opiekę nad dziećmi odpowiedzialni są ich opiekunowie.
 7. Przed wejściem na teren Strefy Rekreacyjnej klienci są zobowiązani przebrać się w czysty strój kąpielowy (przy czym dopuszczane są stroje kąpielowe zakrywające całe ciało) i obuwie typu klapki.
 8. Zakazane jest podejmowanie czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku zawarte w § 3 pkt. 8, a także: • skoki do basenów, • wieszanie się na drabinkach, drążkach, linach oraz innych urządzeniach i elementach wyposażenia Obiektu do tego nie przeznaczonych; • pływanie pod wodą i nurkowanie pod wylotami zjeżdżalni wodnych; • wpychanie lub wrzucanie innych osób do basenu; • wprowadzania na teren hali basenowej wózków dziecięcych, należy pozostawić je w szatni głównej w wyznaczonym do tego celu miejscu; • przebywania podczas wyładowań atmosferycznych w basenie zewnętrznym i zjeżdżalniach wodnych,• zabronione jest przebywanie w basenach osobom do lat 12 bez opieki osoby pełnoletniej;
 9. Ze zjeżdżalni wodnych mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, w pełni sprawne ruchowo i umiejące pływać. Wyjątkiem są zjeżdżalnie dziecięca przy brodzikach, z których pod opieką osób pełnoletnich mogą korzystać także dzieci nie umiejące pływać.
 10. Wyszczególniamy zjeżdżalnie o 3 stopniach trudności i ograniczeniach wiekowych, zdrowotnych oraz dotyczących wagi:
 11. a) Zjeżdżalnia niebieska jest przeznaczona dla osób od 14 roku życia lub wzroście powyżej 130 cm.
 12. b) Zjeżdżalnia czerwona jest przeznaczona dla osób od 12 roku życia lub wzroście powyżej 120 cm.
 13. c) Zjeżdżalnia żółta jest przeznaczona dla osób od 14 roku życia lub wzroście powyżej 140 cm.

Wszystkie zjeżdżalnie są przeznaczone dla osób o wadze poniżej 120 kg i wyłącznie dla osób umiejących pływać.

 1. Klienci są zobowiązani następująco korzystać ze zjeżdżalni w następujący sposób:
 2. a) spokojnie wejść na podest startowy, sprawdzić, czy w rurze jest woda (zjazd na sucho jest zabroniony), zająć właściwą pozycję zjazdową (usiąść nogami w kierunku jazdy lub położyć się w rurze na plecach, nogami w kierunku jazdy), zjazd należy wykonać pojedynczo, w pozycji leżącej, na plecach lub półsiedzącej;
 3. b) na zjeżdżalniach rozpoczęcie zjazdu dozwolone jest wyłącznie po zapaleniu się zielonego światła; światło czerwone oznacza bezwzględny zakaz rozpoczęcia zjazdu;
 4. c) po zajęciu poprawnej pozycji należy odepchnąć się rękami od bocznych ścian zjeżdżalni wodnej lub drążka startowego i swobodnie zjechać, nie zatrzymując się (zatrzymywanie się wewnątrz rury zjazdowej jest bezwzględnie zabronione);
 5. d) po wpadnięciu do lądowiska (basenu) należy je natychmiast opuścić.
 6. Osobom korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla nich samych jak i pozostałych osób korzystających ze zjeżdżalni, w szczególności zabrania się:
 7. a) biegania po schodach wieży zjeżdżalni wodnych, popychania się na podeście startowym oraz zmuszania innych korzystających do wykonywania zjazdów;
 8. b) korzystania ze zjeżdżalni wodnych w przypadku uszkodzenia sygnalizacji świetlnej, rynny zjeżdżalni wodnej lub innych wad technicznych, braku wody w zjeżdżalni;
 9. c) zjeżdżania w grupach;
 10. d) zjeżdżania w pozycji innej niż półsiedząca lub leżąca na plecach z nogami w kierunku jazdy;
 11. e) wskakiwania do zjeżdżalni wodnej w celu przyspieszenia prędkości zjazdu;
 12. f) wykorzystywania do zjazdu desek pływackich, kółek lub jakichkolwiek innych przedmiotów.
 13. Podczas korzystania z atrakcji, w szczególności ze zjeżdżalni wodnych, może dojść do stłuczenia lub pęknięcia okularów korekcyjnych. Przed skorzystaniem z atrakcji zaleca się zdjąć okulary korekcyjne, okulary pływackie, maski nurkowe, zegarki, łańcuszki, kolczyki i inne podobne przedmioty mogące spowodować skaleczenie lub inny uraz albo uszkodzić rynnę zjeżdżalni, a w przypadku ich uszkodzenia klient ma obowiązek poinformowania o tym zdarzeniu ratownika.
 14. Korzystanie z placu zabaw jest  dozwolone dzieciom do lat 12, które są zobowiązane do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z atrakcji:
 15. a) zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna;
 16. b) zabrania się wnoszenia na teren Placu Zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie lub inny uszczerbek na zdrowiu;
 17. c) zabrania się jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy – grozi zadławieniem;
 18. d) zabrania się korzystania z urządzeń i wyposażenia placu zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.
 • 6.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY SPORTU

 1. Wstęp na basen sportowy jest dozwolony dla osób powyżej 5 roku życia (przy czym dzieci pomiędzy 5 a 12 rokiem życia mogą przebywać na jego terenie jedynie pod opieką osoby pełnoletniej lub instruktora prowadzącego zajęcia) oraz dla osób potrafiących pływać (potrafiących samodzielnie przepłynąć przynajmniej jedną długość basenu bez sprzętu pomocniczego) lub uczestniczących w zajęciach ruchowych.
 2. Maksymalna liczba osób pływających na jednym torze wynosi 10, zakupienie w kasie 10 indywidualnych biletów nie upoważnia do rezerwacji całego toru. Obowiązuje zasada ruchu prawostronnego, gdzie tory zewnętrzne przeznaczone są dla osób pływających wolniej, tory środkowe dla pływających szybko.
 3. Park Wodny Trzy Fale może dokonać rezerwacji torów pływackich, osoby indywidualne nieobjęte rezerwacją nie mają prawa korzystać z zarezerwowanego toru. Informacja o rezerwacjach torów basenu sportowego dostępna jest w kasie basenu sportowego, telefonicznie lub na stronie internetowej Parku Wodnego Trzy Fale.
 4. Basen sportowy jest wyposażony w ruchome dno. W trakcie zmiany głębokości dna zakazuje się korzystania z basenu, a osoby w nim przebywające są na wezwanie ratownika są zobowiązane go czasowo opuścić.
 5. Na basenie sportowym obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa stosowana przez ratowników wodnych:
 6. a) seria krótkich sygnałów dźwiękowych (gwizdek) – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub obsługi Parku Wodnego Trzy Fale;
 7. b) długi sygnał dźwiękowy (gwizdek) – zakończenie zajęć lub pracy obiektu – nakaz natychmiastowego wyjścia z wody;
 8. c) krótki sygnał dźwiękowy (gwizdek) – nakaz zwrócenia uwagi na komunikat ratownika i/lub obsługi.
 9. Dozorem ratowników wodnych Parku Wodnego Trzy Fale objęta jest tylko niecka basenu sportowego wraz z plażą. Za bezpośredni nadzór i opiekę nad dziećmi odpowiedzialni są ich opiekunowie.
 10. Wstęp do tepidarium i jacuzzi dozwolony jest wyłącznie dla osób powyżej 12 roku życia. Korzystanie z obydwu wymienionych powyżej atrakcji i niecki basenu sportowego dopuszczalne jest wyłącznie w stroju kąpielowym określonym w § 5 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
 • 7.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY SPA

 1. Korzystanie ze Strefy SPA jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 18 roku życia lub od 16 roku życia pod opieką pełnoletniego opiekuna oraz osób zdrowych. Wchodząc do Strefy klient potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy rekreacji. Wstępu do saun zabrania się w szczególności osobom z:
 2. a) zakaźnymi chorobami skóry;
 3. b) infekcjami septycznymi;
 4. c) ostrą infekcją wirusową (np. grypą) lub bakteryjną;
 5. d) ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych;
 6. e) gruźlicą;
 7. f) stanem zapalnym serca;
 8. g) ostrymi stanami zawałowymi;
 9. h) objawami dekompresji;
 10. i) chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami, np. epilepsją;
 11. j) w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze;
 12. k) zapaleniem żył;
 13. l) ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego, z poważnymi zaburzeniami układu krążenia;
 14. m) zapalnymi i podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami. UWAGA: kobiety w trakcie menstruacji oraz kobiety w ciąży nie powinny korzystać z saun oraz łaźni, ponieważ stanowi to ryzyko dla ich zdrowia.
 15. Każdy klient korzystający ze Strefy SPA musi posiadać klapki, a także ręcznik i szlafrok lub dwa ręczniki, tudzież pareo. Strefa SPA jest strefą, w której przebywa się bez strojów kąpielowych. Oznacza to, że osoby wchodzące do tego obszaru powinny zdjąć stroje kąpielowe oraz liczyć się z możliwością, iż ze Strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
 16. Na terenie całej Strefy zabrania się używania telefonów komórkowych.
 17. Strefa SPA jest strefą ciszy. Klienci zobowiązani są do zachowania się w sposób wyciszony, zabronione są głośne rozmowy, krzyki oraz inne zachowania zakłócające spokój pozostałych klientów
 18. W strefie Saun możliwe jest spożywanie napojów alkoholowych (dotyczy wyłącznie napojów alkoholowych zakupionych w strefie SPA Parku Wodnego Trzy Fale); w przypadku spożywania napojów alkoholowych w strefie SPA Parku Wodnego Trzy Fale kategorycznie zabrania się korzystania z pozostałych stref obiektu. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
  a. osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
  b. osobom do lat 18; w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy;
 19. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy Obiektu. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej oraz w saunach, a także dotykać instalacji doprowadzającej ciepło. Zakazuje się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca, ani na nim, a także wykonywania masaży z użyciem szczotek.
 20. Po skorzystaniu z sauny zalecane jest skorzystanie z natrysków w strefie schładzania.
 21. Klienci są zobowiązani opuścić saunę 10 minut przed każdą ceremonią zapachową, w celu jej przygotowania przez obsługę Strefy. Pozostawianie ręczników, szlafroków itp. w celu rezerwacji miejsca podczas ceremonii zapachowej jest zabronione. Uczestnictwo w ceremonii jest uzależnione od kolejności wejść.
 22. Ze względów higienicznych i estetycznych korzystanie z baru w Strefie SPA jest dozwolone jedynie w stosownych okryciu (np. w szlafroku, ręczniku).
 23. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wynoszenie poza Strefę baru jego wyposażenia, opakowań i naczyń szklanych, o wszelkich przypadkach stłuczenia szkła należy niezwłocznie poinformować obsługę Obiektu.
 • 8.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY FITNESS

 1. Korzystanie ze Strefy Fitness jest dozwolone dla osób powyżej 16. roku życia, przy czym osoby pomiędzy 16. a 18. rokiem życia mogą przebywać w strefie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Wyjątek od tej zasady stanowią zajęcia zorganizowane dla dzieci, z których mogą korzystać osoby powyżej 3. roku życia, pozostając pod opieką opiekuna/instruktora.
 2. Klient, aby skorzystać z atrakcji Strefy, jest zobowiązany posiadać zmienne obuwie sportowe oraz strój sportowy oraz ręcznik.
 3. O uczestnictwie w zajęciach zorganizowanych prowadzonych przez trenerów i instruktorów zatrudnionych w Parku Wodnym Trzy Fale decyduje kolejność zgłoszeń lub wejść na zajęcia. Park Wodny Trzy Fale dopuszcza możliwość wcześniejszej rezerwacji uczestnictwa tylko w przypadku wybranych zajęć. Informacja o zajęciach z koniecznością rezerwacji podawana będzie na stronie www.trzyfale.slupsk.pl .
 4. Klienci są zobowiązani korzystać z udostępnionego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją oraz poleceniami obsługi Obiektu.
 5. Przebywanie wewnątrz sal do zajęć zorganizowanych jest dozwolone jedynie pod nadzorem lub za zgodą obsługi Obiektu.
 6. Korzystanie ze strefy fitness, możliwe jest po dokonaniu zakupu karnetu w kasie Parku Wodnego Trzy Fale. Karnet przypisany jest tylko jednej osobie. Nie ma możliwości zmiany osoby w trakcie ważności karnetu. Zabronione jest przekazywanie karnetów imiennych osobom trzecim.
 7. Rezerwacja sali do zajęć zorganizowanych może nastąpić poprzez uprzednie zawarcie odpowiedniej umowy z Parkiem Wodnym Trzy Fale, osoby indywidualne nie objęte rezerwacją nie mają prawa korzystać z zarezerwowanej sali.
 • 9.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZASADY KORZYSTANIA Z MAŁEGO BASENU

 1. Basen jest przeznaczony dla wszystkich osób przy czym  dedykowany jest dla osób z niepełnosprawnościami. Dzieci poniżej wieku 12 lat mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 2. Osoby nieumiejące pływać oraz osoby o ograniczonej umiejętności pływania mogą przebywać na basenie wyłącznie pod opieka osoby dorosłej, przy czym jeden opiekun przypada na jedną osobę wymienioną w niniejszym punkcie Regulaminu.
 3. Na basenie obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa stosowana przez ratowników wodnych:
 4. a) seria krótkich sygnałów dźwiękowych (gwizdek) – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub obsługi Parku Wodnego Trzy Fale;
 5. b) długi sygnał dźwiękowy (gwizdek) – zakończenie zajęć lub pracy obiektu – nakaz natychmiastowego wyjścia z wody;
 6. c) krótki sygnał dźwiękowy (gwizdek) – nakaz zwrócenia uwagi na komunikat ratownika i/lub obsługi.
 7. Dozorem ratowników wodnych Parku Wodnego Trzy Fale objęta jest tylko niecka basenu wraz z plażą. Za bezpośredni nadzór i opiekę nad dziećmi oraz osobami z odpowiedzialni są ich opiekunowie.
 8. Korzystanie z niecki basenu dopuszczalne jest wyłącznie w stroju kąpielowym określonym w § 5 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
 9. Za uprzednią zgodą Parku Wodnego Trzy Fale dopuszcza się odstępstwa od zasad korzystania z małego basenu.
 • 10.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ GRUPY

Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:

 1. 30 pełnoletnich uczestników (1 bilet opiekuna gratis).
 2. 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów (1 bilet opiekuna gratis).
 3. 10 uczestników w wieku przedszkolnym (1 bilet opiekuna gratis).
 4. Ustalona i zaakceptowana przez Kierownictwo obiektu ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych (przyjmujemy 10 osób - 1 bilet gratis).

 

 • 11.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU

 1. Organizacja parkingu:
 2. a) Teren parkingu stanowi integralną część Parku Wodnego Trzy Fale i pozostaje w jego zarządzaniu.
 3. b) Parking ma charakter niestrzeżony. Korzystanie z parkingu jest nieodpłatne.
 4. c) Na terenie parkingu zgodnie z zasadami ruchu drogowego określonymi w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” obowiązuje strefa ruchu.
 5. d) Parking czynny jest całą dobę.
 6. e) Parking jest przeznaczony wyłącznie dla Klientów Parku Wodnego oraz personelu Obiektu.
 7. Warunki korzystania z miejsca parkingowego
 8. a) Przez określenie Klient Parku Wodnego Trzy Fale rozumie się wyłącznie pełnoletnie osoby, realizujące dowolną wejściówkę lub wejście w ramach karnetu/karty lub honorowanej w obiekcie karty partnerskiej, jak również osoby nabywające dowolne usługi dostępne w obiekcie.
 9. Odpowiedzialność dla Klientów Parku Wodnego Trzy Fale oraz użytkowników nie będących klientami Parku Wodnego Trzy Fale
 10. a) Park Wodny Trzy Fale nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe.
 11. b) Użytkownik parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu, w tym szkody wyrządzone innym użytkownikom i osobom trzecim.
 12. Warunki użytkowania parkingu przez Klientów oraz użytkowników nie będących klientami Parku Wodnego Trzy Fale:
 13. a) Pojazdy wolno parkować tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych w systemie: jeden pojazd na jednym miejscu parkingowym. Niedozwolone jest parkowanie na liniach wyznaczających miejsca parkingowe, zajmowanie więcej niż jednego miejsca parkingowego, jak również utrudnianie komunikacji poprzez blokowanie pojazdem ciągów komunikacyjnych. Jeśli korzystający nie dotrzyma niniejszych zobowiązań, Park Wodny Trzy Fale uprawniony jest naliczenia opłaty porządkowej, zgodnie z pkt 4c niniejszego paragrafu.
 14. b) Na miejscach dla niepełnosprawnych mogą parkować tylko pojazdy uprawnione.
 15. c) Zabrania się parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach, przejściach dla pieszych, miejscach oznaczonych znakiem „NIE PARKOWAĆ” lub w innych miejscach nieoznaczonych.
 16. d) Korzystający zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania parkingu oraz stosowania się do poleceń pracowników Parku Wodnego Trzy Fale.
 17. e) Na terenie parkingu zabrania się prowadzenia działalności reklamowej w zakresie nie uzgodnionym z Zarządem Parku Wodnego Trzy Fale (w szczególności zabrania dystrybuowania ulotek reklamowych oraz eksponowania mobilnych nośników reklamy zewnętrznej).
 18. f) Nieprzestrzeganie wymienionych powyżej punktów podlega opłacie porządkowej w wysokości 500 zł.
 19. g) Park Wodny Trzy Fale zastrzega prawo usunięcia pojazdu na koszt właściciela z terenu parkingu w przypadku parkowania pojazdu dłużej niż 24 godziny.
 20. Zasady bezpieczeństwa dla Klientów Parku Wodnego Trzy Fale oraz użytkowników nie będących klientami Parku Wodnego Trzy Fale:
 21. a) Na terenie parkingu obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego.
 22. b) Korzystający zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania znaków drogowych, znaków informacyjnych oraz ograniczeń prędkości.
 23. c) Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 24. e) Na terenie parkingu zabronione jest: • Palenie i używanie otwartego ognia oraz picie alkoholu, • Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po Paliwie, • Tankowanie pojazdów, • Pozostawianie pojazdu z włączonym silnikiem, • Parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami: chłodzenia, paliwowym, wydechowym, • Przebywanie osób nieupoważnionych, • Wykonywanie innych, niewymienionych powyżej czynności, które mogłoby naruszyć bądź zagrażać bezpieczeństwu.
 25. f) Na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych, zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdu, wymiana wody chłodniczej, paliwa lub oleju, jak również zanieczyszczanie parkingu.
 • 12.

ZASADY KORZYSTANIA Z KART PRE-PAID

 1. Klient decydujący się na zakup Karty pre-paid, zaświadcza i akceptuje zasady korzystania z karty i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Do korzystania z karty pre-paid może być przypisanych maksymalnie 5 osób.
 3. Sprzedaż Kart odbywa się w kasie Parku Wodnego Trzy Fale w godzinach otwarcia obiektu.
 4. Okres ważności Kart zależny jest od wartości zakupionej karty i liczony jest od daty ich aktywacji  w systemie.
 5. Karta Pre-paid uprawnia do korzystania z basenu, saun oraz zajęć aquafitness i aquabike.
 6. Kartą pre-paid nie można dokonać płatności za:
 7. a) indywidualne oraz grupowe zajęcia nauk pływania,
 8. b) eventy/imprezy sportowe,
 9. c) karnety lub pojedyncze wejścia na siłownię oraz fitness,
 10. d) usługi Kliniki Zdrowia,
 11. e) usługi/vouchery/eventy w strefie saun i SPA,
 12. f) towary przeznaczone do sprzedaży w sklepie Parku Wodnego, in.: klapki, stroje, okulary, świece, napoje itp.,
 13. g) zorganizowane formy opieki nad dziećmi m.in. półkolonie, zimowiska,
 14. h) wejścia grupowe oraz zorganizowane na baseny,
 15. i) bilety objęte promocją.
 16. Kwoty doładowań Kart znajdują się w aktualnym cenniku.
 17. Kartę można doładować w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia jej ważności na wykorzystanie środków, określonymi  w cenniku wartościami, tym samym przedłużając ich ważność.
 18. Po przekroczeniu okresu ważności Karty, środki które pozostały na koncie nie podlegają zwrotowi.
 19. Do jednej karty przynależne jest jedno konto klienta.
 20. Środki z Karty pobierane są według rodzaju cen biletów jednorazowych normalnych i ulgowych. Po przekroczeniu czasu naliczana jest opłata za każdą minutę pobytu na terenie Strefy wg obowiązującego cennika.
 21. Park Wodny Trzy Fale nie zwraca zakupionych i niewykorzystanych  środków zgromadzonych na koncie po upływie ważności Karty.
 22. W przypadku zgubienia Karty, właściciel ma możliwość jej zablokowania oraz otrzymania duplikatu po potwierdzeniu danych osobowych. Koszt wydania duplikatu karty wynosi 40,00 zł.
 23. W przypadku wyczerpania limitu Karty w trakcie pobytu, klient dopłaci różnicę w kasie.
 24. Dzieci do lat 12 mogą wejść na podstawie Karty tylko pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej wykupiony wstęp do Strefy.
 25. Zmiany osób korzystających z jednej Karty może dokonywać tylko jej Właściciel po wyczerpaniu środków znajdujących się na karcie i jednoczesnym doładowaniu Karty.
 26. Każdy użytkownik Karty przed wykupieniem usługi/lub wejściem, ma obowiązek przedłożyć dokument ze zdjęciem.
 27. Koszt jednorazowy wydania karty to 10 zł.

 

 • 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy całego Obiektu. W przypadku zamkniętych imprez okolicznościowych, za uprzednią zgodą Parku Wodnego Trzy Fale możliwe są odstępstwa od wskazanych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Parku Wodnego Trzy Fale.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2020r.